الأحد، 20 يناير، 2013

U Turn povrat poreza Titula: Prodaja / Country Manager Posao Lokacija: Zagreb - Hrvatska Zaposlenje Kategorija: prodajni računovodstvo Zapošljavanje Tip: Puno radno vrijeme Plaća: 1.500 EUR mjesečno Posao Referentni broj: CA1 Objavljeno: 2012/

وظفنى شكرا (وظائف وعقارات)
Latest topics
U Turn povrat poreza Titula: Prodaja / Country Manager Posao Lokacija: Zagreb - Hrvatska Zaposlenje Kategorija: prodajni računovodstvo Zapošljavanje Tip: Puno radno vrijeme Plaća: 1.500 EUR mjesečno Posao Referentni broj: CA1 Objavljeno: 2012/
Jan 20th 2013, 19:16

U Turn povrat poreza Titula: Prodaja / Country Manager Posao Lokacija: Zagreb - Hrvatska Zaposlenje Kategorija: prodajni računovodstvo Zapošljavanje Tip: Puno radno vrijeme Plaća: 1.500 EUR mjesečno Posao Referentni broj: CA1 Objavljeno: 2012/12/03 Opis posla U Turn POVRAT POREZA LLC (UTTR) rastao od toga da mala tvrtka razvija prilagođene usluge za pomoć tvrtkama oporaviti PDV-a na inozemne troškove za jednog od vodećih svjetskih igrača u međunarodno porezno / PDV usklađenosti ...

Facebook Google Bookmarks Google Plus Twitter
You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق