الخميس، 21 فبراير، 2013

تشدید امنیت در بانک آما اسرائیل به دلیل این سریال «گروه ناجی Atallah در این خبر مضحک و نشان می دهد که ترس دائمی اسرائیل، گفت: "فضای LG"، پلیس اسرائیل از بانک آما و بالا بردن گارد امنیتی به محافظت در مقابل سرقت ممکن است رخ دهد. این تصمیم آمد پس از وقایع

وظفنى شكرا (وظائف وعقارات)
Latest topics
تشدید امنیت در بانک آما اسرائیل به دلیل این سریال «گروه ناجی Atallah در این خبر مضحک و نشان می دهد که ترس دائمی اسرائیل، گفت: "فضای LG"، پلیس اسرائیل از بانک آما و بالا بردن گارد امنیتی به محافظت در مقابل سرقت ممکن است رخ دهد. این تصمیم آمد پس از وقایع
Feb 21st 2013, 17:49

تشدید امنیت در بانک آما اسرائیل به دلیل این سریال «گروه ناجی Atallah در این خبر مضحک و نشان می دهد که ترس دائمی اسرائیل، گفت: "فضای LG"، پلیس اسرائیل از بانک آما و بالا بردن گارد امنیتی به محافظت در مقابل سرقت ممکن است رخ دهد. این تصمیم آمد پس از وقایع امنیتی از سری "باند ناجی Atallah" ارائه شده توسط بازیگر مصری "فقط در مقابل" بر روی صفحه نمایش عربی در ماه مقدس ماه مبارک رمضان، که می چرخد ​​در اطراف یک بانک سرقت "آما" اسرائیل با کمک برخی از مصریان ...

Facebook Google Bookmarks Google Plus Twitter
You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق